Samen lossen we het op

Klachtenregeling

Accountants-

kantoor

Kreulen B.V.

Algemeen
Wij streven er naar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan vernemen wij dit graag van u. Een goed gesprek kan vaak al voor een oplossing zorgen. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw probleem in eerste instantie persoonlijk met uw contactpersoon te bespreken. Indien uw klacht juist de contactpersoon betreft kunt u ook contact opnemen met een (andere) vennoot van ons kantoor. Mocht dit gesprek geen uitkomst bieden dan kunt u gebruik maken van onze schriftelijke klachtenregeling. Deze klachtenregeling heeft als doel uw klacht op een zorgvuldige manier te behandelen.

Schriftelijke klachtenregeling
Bij ernstige klachten, of indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of indien mondeling overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Een daarvoor bestemd klachtenformulier kunt u per email bij ons opvragen.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de directie van Accountantskantoor Kreulen B.V. altijd ingelicht. De directie zal hetzij de klacht zelf behandelen hetzij in ieder geval toezien op de afhandeling ervan. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht betrokken accountant (indien nodig van buiten onze organisatie) aangewezen als verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht.

Klokkenluidersregeling
Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en zorgvuldig handelen. Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen; het indienen van een klacht zal hun rechtpositie niet schaden.

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen Accountantskantoor Kreulen B.V. zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Vervolgens zal de directie, indien van toepassing in overleg met de externe accountant of andere deskundige(n), besluiten over uw klacht, en u van dit besluit schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/ of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn de directie wel denkt met een reactie te kunnen komen.

Wanneer de afhandeling niet naar tevredenheid is kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBA. Deze commissie is bereikbaar via deze link.